GO GEORGE logo
Customer care hotline
[wpavefrsz-resizer]

I-GO GEORGE: Umzila wokuqala oya eThembalethu uyanatyiswa kwimpelaveki ezayo

Abantwana bengungelene kwikiyoski eneempawu ezintsha zeSmart Card eNelson Mandela Boulevard bezokuhlangana nomkhoka weSmart Card ogama linguSmartie.
Abantwana bengungelene kwikiyoski eneempawu ezintsha zeSmart Card eNelson Mandela Boulevard bezokuhlangana nomkhoka weSmart Card ogama linguSmartie.

Kwinkcazelo ehlangeneyo ekhutshwe namhlanje, uRhulumente waseNtshona Koloni kunye noMasipala waseGeorge bazisa ukuba umzila wokuqala weenkonzo zebhasi i-GO GEORGE oya eThembalethu uza kunatyiswa ngeCawe umhla 5 Novemba 2023.

Kugqitywe ukuba kuqalwe ngomzila omnye, uMzila 18A osuka eThembalethu ukuya eBlanco. Eminye imizila engaphezulu kuza kuqhuba ukunatyiswa kwayo ide ibe yonke imizila yaseThembalethu ecetywayo iyasebenza, kungeniswa iibhasi ngendlela ethatha uxanduva kwingxinano yokulungiswa kwendlela kumgaqo uN2/kwibhulorho yaseThembalethu. 

NgokukaSodolophu weSigqeba saseGeorge, u-Alderman Leon van Wyk, esi sicwangciso sangoku sokunatyiswa kweenkonzo zeebhasi sacingisiswa kakuhle ukuze sibangele okona kuphazamiseka kuncinane lo gama ekugqibeleni sizisa iinkonzo zeebhasi ezifunekayo kulo mmandla. “Sinyanzelekile ukuba sikwenze oku kuba abantu baseThembalethu zibafanele iinkonzo zeebhasi ezikhuselekileyo kunye nezithembekileyo neziza kubongela imali eninzi yokukhwela izithuthi. Siza kwenza konke okusemandleni ethu ukuba oku kunatyiswa kweenkonzo zebhasi kube yimpumelelo ukuze imizila eseleyo ilandele kwakamsinyane emva koko,” utshilo. 

UMphathiswa wezeNtshukumo eNtshona Koloni, uMphathiswa wePhondo uRicardo Mackenzie uvakalise inkxaso yakhe ngokupheleleyo malunga nokunatyiswa kweenkonzo zeebhasi. “Ndinochulumankco kuba ngoku side safikelela kule ndawo kwaye ndifuna ukubulela bonke abadlali-ndima kunye neenkokeli zoluntu ngentsebenziswano yabo kunye nenkxaso ukufezekisa eli phupha. Bekukudala lilindelwe,” utshilo. 

Ikiyoski yeSmart Card yaseThembalethu ivuliwe ukuze iqalise ngoshishino

IKiyoski yeSmart Card esisigxina esecaleni kweTruns eNelson Mandela Boulevard iza kuqalisa ngoshishino ngoMvulo umhla 30 Oktobha. Iikiyoski ezimbini zeSmart Card ziza kumisa eFourways nakwisangqa esiseJonga, kwaye ziza kubonelela ngeenkonzo ezifanayo.

Abakhweli abalindelekileyo bayakhuthazwa ukuba bathenge iiSmart Card zabo kwaye bafake iihambo kwangethuba bazilungiselele ukunatyiswa kweenkonzo zeebhasi. Ingqwayingqwayi zonxibelelwano ziza kufumaneka kwakwezi ndawo ukuze ziphendule imibuzo kwaye zikhokele nabakhweli ngokubhekiselele kwiinkonzo zeebhasi zaseThembalethu. 

Icandelo elikhethekileyo malunga neenkonzo zaseThembalethu lingafumaneka kwikhasi lasekhaya lewebhusayithi, www.gogeorge.org.za. Nabanina onqwenela ulwazi oluthe vetshe ngeenkonzo zeebhasi zaseThembalethu angatsalela umnxeba kwiZiko leMinxeba le-GO GEORGE kule nombolo 0800 044 044 ukususela ngentsimbi yesi-05:00 ukuya kweyama-20:00, iintsuku ezisixhenxe ngeveki.

Latest News