Ngebhasi

1. Zeziphi iiyure ezisebenza ngazo iibhasi?

Iibhasi ziya kusebenza phakathi kweeyure ezili-14-18 ngosuku, iintsuku ezisixhenxe ngeveki. Ukuphinda-phinda ngexesha elimisiweyo (iya kudlula kangaphi ibhasi) kuya kuxhomekeka kwibango labahambi ngenqwelo, ezinebhasi ezingaphezulu ngamaxesha apho ubuninzi bezihambandlela bufikelela kwincam. Izicwangciso- maxesha ziya kubonakala msinya kwiindawo zokumisa iibhasi. Ngoku, iihambo ezithile ziqala malunga neyesi-05:00 kusasa ze inkonzo iphela malunga nama-21:00. Olunye uhlengahlengiso luya kuphunyezwa ngokungqonge la maxesha kamsinya. Izicwangciso-maxesha zingabonwa kwakhona kwiwebhusayithi yethu kwa-www.gogeorge.org.za, okanye ungatsalela umnxeba kwindawo yethu yokutsalela umnxeba kwa-0800 044 044 malunga noncedo.

2. Ndinemoto – kutheni kudingeka ukuba ndisebenzise ibhasi yego george?

Uthutho lukawonke-wonke lunenceba kokusingqongileyo, kwaye longa ngaphezulu kunokuqhuba inqwelo yabucala, lucutha
ingxinano yezithuthi kwaye lulibazisa isidingo sokufuna ukuphucula ukuba nako kweziseko ezingundoqo zendlela ezikhoyo.

3. Ndingayikhwelela phi ibhasi yego george?

Khangela iindawo zokumisa iibhasi kuyo yonke idolophu. Yima kwindawo yokumisa ibhasi ze uphakamise
isandla sakho ukubonakalisa kumqhubi ukuba amise. Qinisekisa ukuba yibhasi efanelekileyo, kuba kukho ngamanye
amaxesha iindlela ezahlukeneyo ezisebenzisa indawo yokumisa ibhasi efanayo.

4. Ingaba iibhasi zikhuselekile kwaye zithembakele?

Ewe. I GO GEORGE iqulunqe iPhepha lamalungelo abantu abahamba ngesithuthi njengokuzibophelela kumgangatho wenkonzo
ngakuntu abahamba ngezithuthi. Ungalifunda eli Phepha lamalungelo abantu abahamba ngesithuthi kwiwebhusayithi yethu,
kwa http://www.gogeorge.org.za/index.php/passenger-info/customer-service. Abaqhubi bebhasi kuya kulindeleka ukuba
basoloko beqhuba ngenyameko kunye naphakathi komthetho. Njengoko inkonzo kudingeka ukuba ithobele
izicwangciso-maxesha, isantya sokuhamba kwebhasi siya kulinganiselwa, kwaye siya kuqwalaselwa ngokuzenzekelayo
ngendlela yenkqubo yokulandela umkhondo. Ukungaphumeleli ukuthobela kuya kubangela ukuba usomashishini
ngebhasi afumane izohlwayo zemali ezizenzekelayo. Iibhasi zethu zilungiswa rhoqo kwaye zinezithatha- mifanekiso
zikamabona-kude ezinomjikelezo wombane ovaliweyo kunye neqhosha lokuphaphazela elisebhasini, kwaye zonke iiarhente
zonyanzeliso lomthetho eGeorge ziyasebenzisana ukuqinisekisa ukhuseleko lwakho ngawo onke amaxesha.

5. Ndingakhwela nesilo-qabane sam ebhasini? Izinto zempahla yomhambi ezinkulu zona?

Zizilo-qabane ezinceda abantu abanobulwelwe kuphela (ezifana nenja yokukhokela ongaboniyo) ezivumelekileyo. Impahla
yomhambi ivumelekile, ukuba nje ungayiphatha ngokwakho, iyakwazi ukulunga phezu kwethanga lakho kwaye ukuba
ayihluphi abanye.

6. Ndingawudlala umculo wam ebhasini? Nditye nesidlo sam sasemini?

Hayi, ukutya kunye nokusela akuvumelekanga. Njengendlela yembeko nanjengophawu lentlonipho kwabanye, kufuneka
uncede usebenzise iisimameli esinxitya entloko sakho ukuba umamele umculo. Nceda ungenzi nayiphina into ebhasini
eya kubangela ukuhlupheka kwabanye okanye ibabangele bangonwabi okanye ibakhubekise. Qinisekisa ukuba
uyaqhelana nemigaqo yesithuthi, seGO GEORGE ebekiweyo ukuqinisekisa ukuba wonke umntu uyalonwabela
uhambo lwakhe. Abahambi ngesithuthi bangohlwaywa malunga nokungayihoyi le migaqo. Iikopi zale migaqo zixhonyiwe
kuyo yonke ibhasi, kunye nakwiwebhusayithi yethu: http://www.gogeorge.org.za/index.php/passenger-info/rules.

7. Bangazisebenzisa na iibhasi zego george abantu abakwizitulo ezinamavili kunye nabantu abanezidingo ezizodwa?

Ewe. Inkqubo iveliselwe ukuba ibe nokufikelela jikelele kangangoko kunokwenzeka kubo bonke abasebenzisi, ngoko ke utshintsho
oluthile sele lwenziwe kuyilo ukuqinisekisa ukuba kulula kangangoko kunokwenzeka kubahambi ngezithuthi abaneedidi ezithile
zezidingo ukuba basebenzise inkonzo. Umgangatho okufutshane wokukhwela ukusuka kwiindawo zokumisa iibhasi, kwiibhasi
ezinkulukazi uyafumaneka ngexa iibhasi ezincinci zinezilenge zokubonelela ngokufikelela. Ukugangatha okwenziwe ngezitena
ezizodwa kubonelelwe kwiindawo zokumisa iibhasi ukunceda abantu ababona luzizi, kunye nezithuba ezigciniweyo phakathi kuzo
zonke iibhasi zibonelelwe ukulungiselela izixhobo zokuhamba hamba ezifana nezitulo ezinamavili, izithuthuthu ezithile kunye
nezinye izinto ezinceda ekuhambeni. IGeorge, okwalo mzuzu, kuphela kwesixeko eMzantsi Afrika esineebhasi ezininzi
ezinokufikelela okupheleleyo.

8. Kuthetha ukuthini ukutshintshela phakathi kweebhasi ukuze ndifike kwindawo endisingise kuyo?

I GO GEORGE luthungelwano. Ngokuxhomekeke apho usingise khona, kungadingeka utshintshe kule bhasi uye kwenye ukuya
kufika kwindawo osingise kuyo. Kubalulekile ukwazi ukuba iindlela zidibana phi na ukuze ube nokucwangcisa utshintshelo lwakho.
Kubalulekile ukuba ucwangcise uhambo lwakho usebenzisa iimaphu ze GO GEORGE kunye nezicwangciso maxesha phambi
kokuba uqalise uhambo. Ungatshintshela naphina apho iindlela zidibanayo, kodwa kukho iindawo zotshintsheloezincedayo
kwimaphu yenkqubo. Xa ushiya ibhasi kwindawo yotshintshelo, khangela ukuba ukwindawo yokumisa ibhasi efanelekileyo malunga
nomtsi olandelayo wohambo lwakho. Kungadingeka ukuba unqumle indlela ukuze ubambe ibhasi echanekileyo eya kwicala
elifanelekileyo. Itikiti ngalinye lisemthethweni malunga neyure enye ukususela ngexesha olithenge ngalo ukuya kwixesha
okhwela ngalo ibhasi ukuya kwindawo yokugqibela osingise kuyo, apho kumele ulibonise kumqhubi ukuze istampu sexesha
sikhangelwe. Utshintshelo lusimahla ukuba itikiti lakho lisesemthethweni. Ngokutshintshela phakathi kweebhasi,
usinceda ekubeni senze inkqubo isebenze ngaphezulu kunye nasekugcineni imali yokuhamba kumgangatho ofikelelekayo.
Ukuba awuqinisekanga malunga nalapho kumele utshintshele khona ukuya kwenye indlela, buza kumqhubi wakho
okanye kummeli weGO GEORGE okhwele ebhasini, okanye utsalele umnxeba indawo yethu yokutsalela umnxeba
kwa-0800 044 044 ukuze uncedwe ekucwangciseni indlela yakho phambi kokuba uye kwindawo yokumisa ibhasi

9. Yintoni indlela ehamba macala omabini endlela?

Zonke iindlela zihamba macala omabini ngokwesiseko- zihamba kuzo zombini iindlela. Kanti, kumongo weenkcazelo zethu,
igama lisebenza ngakumbi kwezo ndlela ezijikelezayo zibuyele kulaa ndawo beziqale kuyo. Iindlela ezijikelezayo zibuyele kulaa
ndawo beziqale kuyo kumacala omabini endlela zithetha ukuba ungakhwela ebhasini kumacala omabini endlela, naphina
endleleni, kwaye ekugqibeleni uyakubuyela apho ubuqale khona. Umbono kukuba, njengomntu ohamba ngenqwelo, ungagqiba
ukuba leliphi icala eliya kukusa kwindawo osinge kuyo ngokukhawuleza kakhulu- kodwa zombini iindlela ziya
kukufikisa kuloo ndawo uya kuyo.

10. Kutheni kubakho isidingo sokuba ndime ebhasini ngamanye amaxesha ngelixa abanye behleli?

Ngexesha lokuhamba xa ubuninzi bezihambandlela bufikelela encochoyini abantu abahamba ngezithuthi bakhuthazwa ukuba bame kuba oku kuya kubanceda ukuba bafike kwiindawo abasingise kuzo kamsinya, kunokuba balindele ukuba ibhasi elandelayo ifike. Ibhasi ebukhulu buphakathi okanye busemgangathweni ayigcwelanga de zonke izitulo zibe zithathiwe KWAYE indawo zokuba ube nokuma zigcwele nazo, nenani labantu abahamba ngesithuthi elivumelekileyo elixhonywe kwibhasi nganye kufikelelwe kulo. Abaqhubi banyanzelekile ukuba bame kuzo zonke iindawo zokumisa ibhasi kwindlela yabo ukuba kukho abantu abahamba ngesithuthi abalindileyo. Ukungaphumeleli ukukhwelisa abantu abahamba ngesithuthi abalindileyo ngexa ibhasi ingekafikeleli kwiqondo lokugcwala ngokupheleleyo kukungabi navelwano., akwamkelekanga kwaye kukwaphula imiqathango yesivumelwano seGO GEORGE. Ngexa inkampani eshishinayo ingafumana isohlwayo xa kunokwenzeka oku, ukungaphumeleli ukugcwalisa iibhasi kongeza kwindleko yokunikezela ngenkonzo, mhlawumbi nakwindleko yetikiti lakho.Ukuma kuvumelekile kumgangatho webhasi wendawo esezantsi kwiibhasi eziphakathi kunye nezisemgangathweni, kodwa akuvumelekanga kwiibhasi ezincinci.

11. Ndingalufumana ulwazi olungaphezulu okanye ndingazifaka phi izimvo ngego george?

Uluvo lwakho ngenkonzo yeGO GEORGE luxabisekile kuthi kwaye lungaqwalaselwa malunga nokuphuculwa okanye nokulungiswa kwenkqubo yethu, ekuqinisekiseni ukuba sinikezela ngenkonzo esebenzayo. Sifuna ukunikhuthaza ukuba nitsalele iZiko lokuTsalela umnxeba leGO GEORGE (Inombolo yocingo olusemhlabeni olungahlawulelwayo) kwa- 0800 044 044 ukususela ngeyesi-6:00 de ibe ngama- 23:00 (iintsuku ezisixhenxe ngeveki), apho ii-arhente ezinolwazi oluphangaleleyo ziya kuninceda ngovuyo, thumela i imeyili kwa info@gogeorge.org.za okanye undwendwele kwa-www.gogeorge.org.za. Ungalithanda nephepha lethu lobuso bencwadi leGO GEORGE kwaye uhlale usemoyeni ngeendaba zemihla ngemihla kunye nangezaziso malunga nenkqubo.