Ngokubanzi

1. Yintoni igo george?

Yinkonzo yezothutho kawonke-wonke ecwangcisiweyo ebonelela ngeebhasi ezininzi ezithembakeleyo, ezifikelelekayo, ezikhuselekileyo kunye nezinamaxabiso afikelelekayo zabantu baseGeorge. I GO GEORGE sisiphumo solwahlulelwano phakathi koMasipala waseGeorge, urhulumente wephondo leNtshona-koloni, Isebe leZothutho leSizwe kunye noosomashishini beeteksi kunye nabebhasi basekhaya abavela kummandla waseGeorge. Iibhasi eziphawulweyo zeGO GEORGE zisebenza kuso sonke isixeko saseGeorge kwaye kamva ziya kudibanisa needolophu ezisebumelwaneni.

2. Bekutheni ukuze kufikelelwe kwisigqibo sokuvelisa iprojekthi elolu hlobo?

Urhulumente weSizwe uvelise umbono weenkqubo zothutho zikawonke-wonke ezikhuselekileyo, thembakeleyo, ezifikelelekayo kunye nezinamaxabiso afikelelekayo kulo lonke ilizwe. Urhulumente wasekhaya (oomasipala kunye nezixeko ezimbaxa) banikwe umsebenzi wokumisela iinkqubo zabo, bethathela ingqalelo izidingo kunye neemeko ezinxulumene nommandla ngokwawo. Injongo kukuqinisekisa ukuba abantu abangaphezulu banokufikelela kwimo yezothutho ebenza babenako ukufikelela kumathuba amaninzi eentlobo ngeentlobo zentlalo noqoqosho. Iprojekthi ivele kwinjongo yokuphucula ukuhamba hamba kwindlela ende yaseSandkraal Road (eyiNelson Mandela Boulevard ngoku) edibanisa izitrato ezincinci nezinkulu kwiindawo ezithile ekuqondeni ukuba oku bekungenakwenzeka ngaphandle kokuqonda kakuhle indlela ekumele kunikezelwe ngayo uthutho lukawonke-wonke kumele lunikezelwa kuninzi lwabemi abangenakufikelela kwinqwelo yabucala.

3. Yintoni inzuzo eza nego george?

I GO GEORGE yenza uthutho lukawonke-wonke olucwangcisiweyo,khuselekileyo thembakeleyo, fikelelekayo kunye nolunamaxabiso afikelelekayo lube yinto ekhoyo kubantu abahlala kunye nabasebenza eGeorge. Ludibanisa uLuNtu luqhubela phambili uqoqosho kwaye lenze iGeorge ibe nomtsalane ngakumbi kumashishini nabatyali-mali. Inyani yokuba abantu abangaphezulu bayakwazi ukuhamba kuso sonke isixeko sethu, ithetha ukuphuculwa komgangatho wobomi babantu bonke.

4. Ingaba iibhasi zego george ziya kuthatha indawo yazo zonke ezinye iiteksi kunye neebhasi ezisebenza ngaphakathi kunye nakwiindawo ezijikeleze igeorge?

Ewe kunye nohayi. Ukungeniswa kweenkonzo zebhasi phakathi kommandla kamasipala kuya kuqaliswa ngamanqanaba kwaye kuya kubakho iibhasi ezincinci ezilinganiselweyo ezisebenzayo kwixesha elizayo. Ukusebenza kweebhasi kunye neeteksi ezihamba imigama emide, kunye neenkonzo zeziqeshwayo akusayi kuchaphazeleka.

5. Ingaba amashishini asekhaya ezothutho ebebandakanyiwe na ekuyileni naseku-phuhliseni le projekthi?

Ewe. Abo somashishini beeteksi kunye nabeebhasi abanamaphepha- mvume okusebenza asemthethweni bekucetyiswene nabo kususela ekuqaleni. Iintlanganiso ezininzi bezibanjiwe kunye noluNtu kwaye bonke abantu abaqeshwe kumashishini bebebiziwe ukuba baze kubhalisa amagama abo kwirejista ekubhalwa kuyo abantu abachaphazelekayo. I-100% labanini zabelo beNkampani eshishina ngeenqwelo (VOC) ebizwa ngokuba yiGeorge Link (Pty) Ltd belingabanini bamaphepha-mvume okusebenza ngeeteksi kunye neebhasi basekhaya.

6. Bafunyenwe njani/ phi abaqhubi?

Abaqhubi baqeshwa yiGeorge Link, i VOC kwaye bonke bafunyanwa kwiRejista yaBantu abachaphazelekayo. Abaqhubi bafumana uqeqesho lwabaqhubi oluphambili, uqeqesho kwimveliso ethile ukuze baqonde iimpawu zebhasi kunye nolunye uqeqesho lokusebenza phambi kokuba baqeshwe njengabasebenzi.

7. Zikhangeleka njani iibhasi?

Iibhasi zobukhulu obungafaniyo ziyasebenza kwiindlela ezahlukeneyo ezikhutshwe yiGO GEORGE.Iibhasi ezinkulu ziya kusebenza kwiindlela ezinkulu, ngexa iibhasi ezincinci ziya kuthunyelwa kwiindlela zeendawo zokuhlala ezisebumelwaneni. Kwiibhasi ezinkulu kuya kubakho isithuba sempahla yomhambi, kunye nezinye izinto ezifana nekari yosana. Iibhasi ziya kuba neeplatfomu apho izitulo ezinamavili zingaqhotyoshelwa khona ngokukhuselekileyo, ngexa ilungelo lokuhlala lokuqala lisenziwa lifumaneke kubantu abadala, amakhosikazi akhulelweyo kunye nabanye abantu abanesidingo sokuhlala ebhasini.

8. Zeziphi iindlela eziya kwenziwa zisebenze, kwaye yindawo engakanani yegeorge eya kufakwa phantsi kwale nkqubo?

Ekugqibeleni wonke ummandla kaMasipala waseGeorge uya kufumana inkonzo enothungelwano lweendlela eziya kuqinisekisa ukuba uninzi lwabemi basedolophini yaseGeorge luya kuba phakathi komgama wokuhamba wemizuzu emi-5-10 ukusuka kwindlela yebhasi. Kwixesha elizayo iindlela ziya kuveliswa ukunceda iindawo zabalimi basemaphandleni, kunye nokudityaniswa kweedolophu zasebumelwaneni zaseKnysna, Mosselbay kunye neTsorweni. Iwebhusayithi iya kuba nolwazi olungaphezulu njengoko inkqubo ikhula.

9. Zingaphi iindawo zokumisa iibhasi kunye neendlela eziya kuphuhliswa?

Kwixesha lokuphunyezwa kokuqala kweGO GEORGE, ziindlela ezisisiseko ezingama-28 ezineendawo zokumisa ezingaphezulu kwama-700 ezicwangcisiweyo eziya kwenziwa zisebenze.

10. Iya kungeniswa nini ngokupheleleyo inkonzo?

KweyoMnga 2014 inqanaba lokuqala laqalisa elibone ukusebenza kweendlela ezine (Loerie Park eya kuMbindi woPhuhliso lweDolophu, eRosemoor eya kuDederhu lweevenkile lwaseGarden Route, Denneoord eya kuMbindi woPhuhliso lwamaShishini kunye noMbindi woPhuhliso lweDolophu oya kuDederhu lweevenkile lwaseGarden Route oya kuba kuba nguMbindi woPhuhliso lweDolophu oya kwinkonzo yaseWilderness kwixesha elizayo) Ekupheleni kweyoMdumba 2015, inqanaba lesi-2 liqalisiwe ebelineendlela ebeziphakathi eBlanco, Heatherlands kunye neHeather Park kunye noJikeleza weSixeko oncitshisiweyo. Inqanaba 3 laqaliswa ngoMeyi 2015 kwaye lanabisa imizila eya ePacaltsdorp, Rosedale Syferfontein, imimandla yoshishino kunye noobhazabhaza beevenkile abaseGarden Route Mall, laze inqanaba 4B lanatyiselwa eParkdene, Ballotsview, Conville, Borcherds naseLawaaikamp ngoMatshi 2020. Ezi ndlela ziyathungelana kunye zonke. Indawo esembindini kodwa ingekukuphela kwayo indawo yotshintshelo yindawo esembindini eCradock Street ekubhekiswa kuyo njenge “CBD” kwiinkcazo ngendlela, apho uninzi lweendlela luya kudibana. Kuyathenjwa ukuba zonke iindlela ziya kusebenza phambi kokuphela kwama-2017, kodwa oku kuxhomekeke kwizinto ezininzi. Iinkonzo phakathi kweedolophu ziya kuza kamva.

11. Ingaba igo george iyafana na nomyciti ekapa kunye noreyavaya erhawutini?

Ngeendlela ezithile ewe, nangona iprojekthi nganye inezinto zayo ezizodwa. Inkqubo yeGO GEORGE ithembele kwinkonzo yebhasi yothutho lukawonke-wonke esebenzisa isithuba sendlela esifanayo nezinye iinqwelo. Iindlela ezinkulu zeMyCiti neRea Vaya zisebenza kwiindledlana ezigcinelwe ezothutho ezinezikhululo zeebhasi zazo ezivaliweyo. Zonke ezi nkqubo zintathu kubhekiswa kuzo njengeeprojekthi zothutho lukawonke-wonke oluManyiweyo. Zinokuxhomekeka okwahlukileyo kwezinye iindidi zothutho ezifana nesporo umzekelo.

12. Yintoni I brt kunye neirt?

Okubalulekileyo, omabini amagama abhekiswa kwiinkqubo ezintsha zothutho lukawonke- wonke eziveliswa kuwo wonke umhlaba. I BRT ithetha uthutho lwebhasi oluKhawulezayo apho inkqubo yothutho lukawonke-wonke isebenzisa iindledlana zebhasi ezigcinelwe ezothutho. I- IRT luthutho olukhawulezayo olumanyiweyo apho inkqubo isebenzisa IBRT kunye nokumanywa kweendlela zothutho ezahlukeneyo umz. isporo, iibhasi kunye neeteksi. Kwimeko ye GO GEORGE akukho ndledlana zinikwe ilungelo lokuqala zeBRT zibonelelweyo kweli nqanaba.

13. Ivelaphi imali yale projekthi?

Ingxowa-mali ifunyenwe ivela kuwo wonke amanqanaba amathathu karhulumente kunye nengxowa-mali enkulu evela kurhulumente wesizwe, kunye nowephondo.