GO GEORGE logo
Customer care hotline
[wpavefrsz-resizer]

UMasipala wazisa ngokunyuka kwamaxabiso eGO GEORGE

Ukunqana ifuthe lukacimicimi wombane, abakhweli bayacetyiswa ukuba bongeze iihambo zabo ezikwiSmart Cards xa bekufutshane neendawo zokugcwalisa ezisebenzayo, phambi kokuba baphelelwe ziihambo. Abathengisi abathengisa iihambo zokongeza basoloko behlangabezana neengxaki zeebhetri koomatshini babo ababasebenzisayo ukuthengisela abakhweli xa ngexesha likacimicimi wombane.

UMasipala waseGeorge wazise ngokunyuka rhoqo ngonyaka kwamaxabiso okukhwela
ibhasi iGO GEORGE ukususela ngomhla 1 Julayi 2023. Oku kunyuka kwamaxabiso
kuyinxalenye yokulungelelaniswa kweerhafu zikamasipala rhoqo ngonyaka.


Ii-bundle isezezona zokuthengwa ngelona xabiso liphantsi

Iihambo zeSmart Card ezithengwe ngee-bundle zeehambo ezili-10 okanye ngaphezulu ziza
kunyuka ixabiso lazo ngama-90c ngohambo ukuya kwi-R11.90 ize ii-bundles zeehambo
ezingaphantsi kwezili-10 zixabise R13.20 ngohambo (ixabiso linyuke ngama-95c kwixabiso
langaphambili). Ixabiso lehambo eyodwa liza kunyuka nge-R1 ukuya kwi-R16 ukukhuthaza
abakhweli ukuba bakhethe ukuthenga iihambo eziphindaphindiweyo nezifikelelekayo
kwiSmart Cards zabo kunye nokuphepha imigca emide yokongeza iihambo qho kwiintsuku
ezimbalwa.

Ii-bundle zeehambo ezili-10 nangaphezulu isezezona zinokuthengwa ngelona xabiso
liphantsi. Ukuthenga le bundle kongela umkhweli okhwela esiya emsebenzini okanye
esikolweni aphinde agoduke iintsuku ezintlanu isixamali esingange-R180 ngenyanga
kwiindleko zakhe zokuhamba xa kuthelekiswa nenani elifanayo lehambo enye ethengwayo.

Iihambo ezisimahla kubathengi abaqalayo ukuthenga i-smart card

Ixabiso leSmart Card ngama-R27 kubathengi abaqalayo ukusithenga, liquka iihambo
ezimbini ezisimahla nesele zifakiwe xa ubonisa uhlobo lwesazisi esisemthethweni.
Amakhadi amatsha kunye nathatha indawo yamanye axabisa ama-R35. Akukho ngeniso
kuMasipala xa kuthengiswa iiSmart Card; ngokuchaseneyo, amakhadi athengiswa
ngexabiso eliphantsi kakhulu kunelo uMasipala alihlawulayo xa ewathenga.
Iihambo ezifakwe kwiSmart Card soze ziphelelwe. Oku kuthetha ukuba iihambo ozithenge
phambi kokunyuka kwemirhumo zihlala zisesemthethweni. Abakhweli bamkelekile ukuba
bathenge iihambo ezininzi kunezesiqhelo phambi kokunyuka kwamaxabiso ukuze bonge
imali kodwa bayalumkiswa ukuba bawagcine ekhuselekile amakhadi abo – ukuba lilahlekile
okanye libiwe, iihambo azikwazi ukukhutshelwa kwikhadi elitsha.

Sebenzisa iiSmart Card onazo

Abakhweli bayakhuthazwa ukuba basebenzise amakhadi abanawo ukongeza iihambo kuba
akukho mfuneko yokuthenga amakhadi amatsha ukuba abawadingi. Ngokufanayo
namakhadi ebhanki, ii-Smart Card ziyaphelelwa emva kweminyaka emihlanu zikhutshiwe.
Ngoko ke, kulungile ukusebenzisa amakhadi onawo owagcinileyo kunokuthenga ikhadi
elitsha ukuba oko ngokwenene akuyomfuneko.

Lungiselela ucimicimi wombane

Ukunqanda ifuthe likacimicimi wombane, abakhweli bayacetyiswa ukuba bongeze iihambo
zabo ezikwiSmart Card xa bekufutshane neendawo zokongeza ezisebenzayo, phambi
kokuba baphelelwe ziihambo. Abathengisi abathengisa iihambo zokongeza basoloko
behlangabezana neengxaki zeebhetri koomatshini babo ababasebenzisayo ukuthengisela
abakhweli xa ngexesha likacimicimi wombane.

Ngeenkcukacha ezithe vetshe, nceda utsalele umnxeba iGO GEORGE kule nombolo 0800 044 044, okanye uthumele i-imeyili kule dilesi info@gogeorge.org.za.

A young woman standing at a minibus that has been converted and branded to be a Smart Card mobile kiosk.

Latest News

The Grade R and RR learnes of Blanco Primary School enjoyed a visit with the GO GEORGE team, learning about the bus service and how to behave on and around the bus to ensure a safe ride. 
@george_mun

BE SMART AND TOP UP IN TIME!
Don’t wait until there are no trips left on your GO GEORGE Smart Card.
Go to https://www.gogeorge.org.za/fares-tickets/ and scroll down the page for an up-to-date list of all the top-up vendors.
@george_mun

Load More