GO GEORGE logo
Customer care hotline
[wpavefrsz-resizer]

Umfuziselo wemizila ehamba eThembalethu

GO GEORGE placeholder image of a bus.

Ukulungiselela ukunatyiselwa eThembalethu kwenkonzo yebhasi iGO GEORGE, kuza kwenziwa umfuziselo weehambo kulo mmandla iintsuku eziliqela ukususela ngoLwesibini umhla wama-29 Agasti 2023, mfuziselo lowo uza kuxhaswa liqela lezokhuselo, eleziseko eziluncedo nezingundoqo kunye nelesicwangciso senkqubo.

Ngethuba lalo mfuziselo wokuqhuba, oza kwenziwa kusetyenziswa iibhasi ezinombhalo ozuba kunye noluhlaza, elona xesha lithathwayo ukugqiba imizila eliqela ecetywayo ngebhasi kuza kumiselwa kwaye kukhangelwe ngokuthelekiswa nesicwangciso samaxesha esicetywayo.

NgokukaSodolophu waseGeorge, uAlderman Leon van Wyk, useza kwaziswa umhla ekugqitywe ngawo wenqanaba lokuqala kumanqanaba amathathu okunatyiswa kweenkonzo. “Siyazi ukuba abahlali kuloo mimandla bazilinde ngonxunguphalo iinkonzo zeebhasi kwaye olu phando-zimvo lolunye kumanyathelo okugqibela kwinkqubo yokunatyiswa kweenkonzo.

Latest News

The Grade R and RR learnes of Blanco Primary School enjoyed a visit with the GO GEORGE team, learning about the bus service and how to behave on and around the bus to ensure a safe ride. 
@george_mun

BE SMART AND TOP UP IN TIME!
Don’t wait until there are no trips left on your GO GEORGE Smart Card.
Go to https://www.gogeorge.org.za/fares-tickets/ and scroll down the page for an up-to-date list of all the top-up vendors.
@george_mun

Load More